FORUM PORTALU ALKOHOLIZM.AKCJASOS.PL Strona Gwna FORUM PORTALU ALKOHOLIZM.AKCJASOS.PL
warto rozmawiac...

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UytkownicyUytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum  DownloadDownload

Poprzedni temat «» Nastpny temat
Uzaleznienie od komputera i internetu.
Autor Wiadomo
rom3cz3k
przyjaciel forum


Doczy: 19 Gru 2007
Posty: 1
Wysany: ro 19 Gru, 2007 03:57   Uzaleznienie od komputera i internetu.

Co za ironia! O zgrozo! Szukam pomocy w uwolnieniu sie od nalogu komputera, internetu, wlasnie na formu internetowym...
Moja sytuacja jest nastepujaca - jestem studentem, komputera uzywam bardzo duzo, jednak zazwyczaj jedynie marnuje przy nim swoj czas. Nie pracuje przy komputerze, spedzam jedynie przy nim bezowocnie cale godziny. Nie jestem maniakiem gier (aczkolwiek kiedys bylem ale juz mi przeszlo) jednak potrafie przesiedziec caly wieczor i pol nocy na czytaniu roznych rzeczy , czesto po pare razy dziennie. Probowalem wielu rzeczy, zanosilem komputer do drugiego pokoju, jednak zawsze znajdowalem jakis pretekst by wlaczyc komputer i zmarnowac przy nim kolejne minuty czy nawet godziny.
Co moge zrobic aby w jakis sposob to ograniczyc? Gdybym byl alkoholikiem to pewnie musialbym odstawic alkohol na zawsze ale jak wyglada sprawa komputera? Raczej ciezko mi bedzie odrzucic komputer na zawsze, raczej chodzi o to w jaki sposob moge sie ograniczyc.

Pozdrawiam,
rom3cz3k
 
 
maa4
[Usunity]

Wysany: ro 26 Gru, 2007 00:06   

no tak co za ironia, :-) widzisz jednak masz troche szczê¶cia, bo komputer jest lepszy w 100% od alkoholu, ja poradzi³abym ci osobi¶cie abys wiêcej czasu spêdza³ poza domem, spacer, spotkanie, wypad za miasto, aczkolwiek z umiarem aby¶ za pare lat tu nie trafi³ i aby¶ nie powiedzia³, ¿e taka maa4 cie wys³a³a na wypady z domu i tak zacz±³e¶ piæ :-P to by³ ¿art oczywi¶cie :mrgreen: poprostu postaraj siê sam ograniczaæ, robiæ zadania na kartkach i tylko przepisywaæ albo nawet poprosiæ kogo¶ o przepisanie... pomy¶l ile ci daje komputer a ile ¿ycie normalne bez komputera, wyci±gnij wsztskie za i przecie w pomy¶l, ¿yczê trafnego wyboru i wiêcej ruchu :-D
 
 
Wojtek-aa 
przyjaciel forum
sober insideWiek: 45
Doczy: 16 Mar 2008
Posty: 37
Skd: Warszawka
Wysany: Pon 31 Mar, 2008 02:28   

Witam pozwoliem sobie przytoczyc regu³ke:)

Czym jest uzale¿nienie od Internetu

Uzale¿nienie od Internetu - nazwa ta obejmuje niesklasyfikowan± ani w DSM IV, ani w ICD-10 jednostkê zaburzeñ psychicznych. Wymiennie u¿ywa siê ró¿nych nazw, np.: Patologiczne U¿ywanie Internetu, Nadu¿ywanie Internetu, Kompulsywne U¿ywanie Internetu etc. W artyku³ach amerykañskich, które stanowi± 90% publikacji na ten temat, u¿ywane s± nastêpuj±ce terminy: Internet Addiction Disorder, Internet Addiction Syndrome, Internet Abuse, które mo¿na t³umaczyæ jako uzale¿nienie od Internetu oraz Compulsive Internet Use, Pathological Internet Use , które unikaj± terminu uzale¿nienie. W niniejszym serwisie autor bêdzie u¿ywa³ terminu "uzale¿nienie", gdy¿ wydaje siê on byæ bardziej przejrzysty i naturalny, choæ bli¿sze przyjêtym kryteriom diagnostycznym by³oby okre¶lenie "patologiczne u¿ywanie Internetu" - paralela do patologicznego hazardu (ICD-10, DSM IV). Brak jest jednolitej definicji tego zjawiska czy choæby kryteriów diagnostycznych. Ró¿ni badacze problemu pos³uguj± siê ró¿nymi kryteriami.

Wykorzystywane w USA definicje uzale¿nienia od Internetu
Poni¿ej autor prezentuje dwie wystêpuj±ce w literaturze definicje uzale¿nienia od Internetu. Defincje te s± lepiej przystosowane do diagnozy specyficznego zaburzenia, jakim jest "Uzale¿nienie od Internetu", ni¿ definicje ogólne zawarte w powy¿szych paragrafach. Zosta³y one wykorzystane zarówno przy tworzeniu narzêdzia, jak i przy wyborze do badañ czynników osobowo¶ciowych, które mog³yby mieæ wp³yw na sk³onno¶æ do uzale¿nienia.

Definicja Goldberga

Goldberg pisze: "Patologiczne U¿ywanie Internetu (Pathological Computer/Internet Use Disorder) jest proponowan± przeze mnie nazw± na sytuacje, gdy ludzie nadu¿ywaj± Internetu i nadu¿ywanie to wywo³uje u nich dy-stres. Nadu¿ywanie to ma znacz±cy wp³yw na ich funkcjonowanie w sferze fizycznej, psychicznej, interpersonalnej, spo³ecznej, rodzinnej i ekonomicznej. Równowa¿nym nieoficjalnym zaburzeniem mo¿e byæ pracoholizm a oficjalnym patologiczny hazard (DSM-IV)".

Definicja Young

Kimberly Young, która jest jedn± z pierwszych osób prowadz±cych badania nad IAD (Internet Addiction Disorder) nie podaje definicji sensu stricte. Pisze ona, i¿ uzale¿nienie od Internetu mo¿e byæ definiowane jako zaburzenie kontroli impulsów nie powoduj±ce intoksykacji. Uzale¿nienie od Internetu ma znacz±cy wp³yw na pogorszenie w nastêpuj±cych sferach funkcjonowania cz³owieka: spo³ecznej, zawodowej i psychologicznej . Podaje te¿ kryteria, z których piêæ musi byæ spe³nionych, aby mo¿na by³o powiedzieæ o uzale¿nieniu. Pytania diagnozuj±ce te kryteria to:

Czy czujesz siê zaabsorbowany Internetem (my¶lisz o poprzednich, b±d¼ nastêpnych pobytach w sieci)?


Czy czujesz potrzebê u¿ywania Internetu przez coraz d³u¿sze okresy czasu ?


Czy wielokrotnie mia³e¶ nieudane próby kontroli, ograniczenia czasu lub zaprzestania korzystania z Internetu?


Czy czu³e¶ siê niespokojny, markotny, zirytowany, przygnêbiony gdy próbowa³e¶ ograniczaæ czas w Internecie lub zaprzestaæ korzystania z niego?


Czy pozostajesz w sieci d³u¿ej ni¿ pierwotnie planowa³e¶?


Czy ryzykujesz utratê wa¿nych relacji, prac, mo¿liwo¶ci kariery lub nauki z powodu Internetu?


Czy oszuka³e¶ kogo¶ z rodziny bliskich lub terapeutów, aby ukryæ narastaj±cy problem Internetu?


Czy u¿ywasz Internetu jako sposobu na ucieczkê od problemów lub sposobu na pogorszony nastrój (uczucia bezradno¶ci, winy, lêku, depresji)?
Young twierdzi, ¿e je¶li osoba, bior±c po uwagê okres ostatniego roku, odpowie na piêæ z powy¿szych twierdzeñ "tak", to jest uzale¿niona od Internetu - cierpi na syndrom "Pathological Internet Use". Ilo¶æ ta jest to¿sama z warunkiem diagnozy z kryteriów dla "Pathological Gambling" w DSM IV. Niemal identyczne kryteria zosta³y wstêpnie zaakceptowane przez American Psychiatric Association.

zainteresownych odsy³am http://www.poradypsycholo...ie-internet.htm
 
 
kingag
przyjaciel forum


Doczy: 12 Kwi 2008
Posty: 34
Wysany: Sob 12 Kwi, 2008 22:09   

Witam, w³a¶ciwie zmierzam w tym kierunku, tzn kierunku uzale¿nienia od komputera.

Choæby dzisiaj, siedzê tak od 12 godziny z niewielkimi przerwami. Z nikim nie rozmawia³am. W³a¶ciwie to nawet wiem dlaczego tak siê dzieje.
Mam ostatnio niechêæ do kontaktów z lud¼mi. W ostatnich latach prze¿y³am trochê rozczarowañ. Dobrze mi samej. Ale z drugiej strony ............

Wiem, co powinnam zrobiæ, ale jako¶ nie mogê siê prze³amaæ. Odk³adam ci±gle wizyty u znajomych, nawet nie chce mi siê z nimi gadaæ na gg lub skype.
Czy kto¶ z Was ma to samo i jak sobie z tym radzi
 
 
Wied¼ma 
przyjaciel forumPomoga: 8 razy
Wiek: 58
Doczya: 02 Mar 2007
Posty: 1564
Wysany: Sob 12 Kwi, 2008 23:28   

kingag napisa/a:
Czy kto¶ z Was ma to samo

Ja mam podobnie.
Z tym, ¿e dawniej, gdy nie mia³am netu, te¿ by³am samotnic±,
tak wiêc teraz prowadzê bardziej o¿ywione ¿ycie towarzyskie ni¿ wtedy.
W³a¶nie dziêki netowi... Taki paradoks :-?

kingag napisa/a:
i jak sobie z tym radzi

Nijak. Nawet nie próbujê tego zmieniaæ, bo nie czujê, ¿eby by³o mi z tym ¼le.
Mo¿e mam jedynie mniej czasu na zajêcie siê domem
czy moimi tak lubianymi dawniej robótkami... :-|
Je¶li jednak dojdê do wniosku, ¿e w czym¶ mi to przeszkadza,
to pewnie co¶ z tym zrobiê, podobnie jak to by³o z alkoholem :roll:
Ale póki co jest OK.
 
 
 
kingag
przyjaciel forum


Doczy: 12 Kwi 2008
Posty: 34
Wysany: Nie 13 Kwi, 2008 11:35   znów to samo

I dzisiaj niestety zaczynam tê sam± historiê co wczoraj. Ledwo siê obudzi³am w³±czy³am kompa. A teraz zamiast zaj±æ siê domowymi sprawami ju¿ siedzê.
I mam dysonans. Z jednej strony dobrze mi z tym , z drugiej czujê , ¿e co¶ nie tak.


Hej Wied¼mo! Mo¿e samotnicy nie powinni broniæ siê przed swoim wewnêtrznym ja. Mo¿e masz racjê, ¿e nie ma co z tym specjalnie walczyæ. Taka natura.
 
 
Wojtek-aa 
przyjaciel forum
sober insideWiek: 45
Doczy: 16 Mar 2008
Posty: 37
Skd: Warszawka
Wysany: Pi 02 Maj, 2008 14:44   

Postep , czyli globalna wioska:) grunt by nie przesadzac , ale co ja tam wiem jak mam kompa wlaczonego czasem 5 dni non stop:))
_________________
"Pod±¿aj za tym co ciê uszczê¶liwia,a wszech¶wiat otworzy ci drzwi,
nawet gdyby wydawa³o siê,¿e wokó³ s± same ¶ciany"
- Joseph Campbell
 
 
maras 
przyjaciel forum


Pomg: 1 raz
Doczy: 09 Cze 2008
Posty: 42
Wysany: Sob 13 Wrz, 2008 11:25   

Witam

Fakt powa¿ne uzale¿nienie . Podobno jest ju¿ kilka miejsc terapeutycznych na terenie kraju . W Krakowie i chyba w Szczecinie lecz danych nieznam na chwilê obecn± .


pozdrawiam
_________________
:arrow: Niebieska Linia
 
 
Mada-lencia 
przyjaciel forum


Wiek: 33
Doczya: 16 Wrz 2008
Posty: 4
Skd: Warszawa
Wysany: Pon 22 Wrz, 2008 01:36   No tak...

...alkohol mozna przestac pic, fajki palic, ale z Internetem jest jak z seksem czy jedzeniem - w zasadzie nie da sie bez tego funkcjonowac. Uzywanie komputera to koniecznosc.
Jesli swiat wirtualny staje sie waznejszy niz realny, to wtedy dopiero jest problem, tak mysle. A tak, to trzeba troche dyscypliny...

Pozdrawiam
_________________
Uwierz w co¶, a to zdobêdziesz, uwierz w swoje si³y, a bêdziesz je mia³.
 
 
 
Partnerka 
przyjaciel forum


Doczya: 02 Lis 2008
Posty: 63
Wysany: Wto 04 Lis, 2008 16:50   

A ja sobie mówiê...jak mam zrobione co mia³am do zrobienia...uczciwie...to mogê sobie siedzieæ skoro sprawia mi to przyjemno¶æ i co¶ daje...kontakty z lud¼mi, dzielenie siê do¶wiadczeniami, pog³êbianie wiedzy.... Czasami muszê siê mocno zmobilizowaæ aby zrobiæ co¶ co le¿y i czeka, ale...robiê to...
 
 
 
dromax
[Usunity]

Wysany: Pon 10 Lis, 2008 17:08   

:-> tej to ma³o by³o tam na alkoholi¼mie - to przysz³a tutaj by pomieszaæ.
 
 
dromax
[Usunity]

Wysany: Pon 10 Lis, 2008 17:09   

rom3cz3k napisa/a:
Co za ironia! O zgrozo! Szukam pomocy w uwolnieniu sie od nalogu komputera, internetu, wlasnie na formu internetowym...
Moja sytuacja jest nastepujaca - jestem studentem, komputera uzywam bardzo duzo, jednak zazwyczaj jedynie marnuje przy nim swoj czas.

:-> Tbie to ch³osta by iê przyda³a na PRÊGIERZU.
 
 
Personal J.
[Usunity]

Wysany: Pon 01 Gru, 2008 00:14   

dromax napisa/a:
Tbie to ch³osta by iê przyda³a na PRÊGIERZU.

Jezu! Nic nie napisze, zeby sie na smietniku jutro nie znalazlo! :-?
Czy Wy jestescie pewni na 100%, ze Dromcio nie pije? Pomijam agresje... Pomijam bladzenie w nicosci,ale kurde te jego literowki sa tragiczne! Moze niech zostanie wyznaczony jakis specjalny moderator tylko i wylacznie do poprawiania Dromcia? :roll:
 
 
Suchy 
przyjaciel forum
ciemnogrodzianin :)Pomg: 91 razy
Wiek: 57
Doczy: 30 Kwi 2007
Posty: 2583
Skd: Ostro³êka
Wysany: Pon 01 Gru, 2008 20:37   

Personal J. napisa/a:
[.....kurde te jego literowki sa tragiczne! Moze niech zostanie wyznaczony jakis specjalny moderator tylko i wylacznie do poprawiania Dromcia? :roll:
Widzisz Persifalu :-) do literówek Dromcia dorosn±æ trzeba ;-) , s± tak siermiê¿nie prymitywne , ¿e w prostocie swojej w koñcu ol¶niewaja :!: ... i w³asnie na tym polega jego niepowtarzalno¶æ w³a¶nie na powtarzalno¶ci niezmiennej :-)
 
 
 
amii 
przyjaciel forumWiek: 34
Doczya: 03 Cze 2009
Posty: 1
Wysany: ro 03 Cze, 2009 13:07   Uzale¿nienie od Internetu

Ja bym radzi³a Ci w jaki¶ sposób organizowaæ czas, mo¿e spotykaæ siê z przyjació³mi, zacz±æ uprawiaæ jaki¶ sport, po¶wiêciæ siê pracy pasji - to najlepiej pomaga w walce z na³ogami i to nie tylko komputerowymi.
Tylko nie szukaj tej pasji w Internecie ;-)
 
 
dromax
[Usunity]

Wysany: ro 26 Sie, 2009 19:27   

Personal J. napisa/a:
Czy Wy jestescie pewni na 100%, ze Dromcio nie pije?

A co to ma wspólnego z uzale¿nieniem od INTERNETU>???
tO NIE JEST TO UZALE¯NIENIE.
:-) Tu o inny mechanizm chodzi.
A literowki???? Chodzi o w³a¶nie takie reakcje jak twoja.
 
 
jobael
[Usunity]

Wysany: ro 26 Sie, 2009 23:10   

dromax napisa/a:
Personal J. napisa/a:
Czy Wy jestescie pewni na 100%, ze Dromcio nie pije?

A co to ma wspólnego z uzale¿nieniem od INTERNETU>???
tO NIE JEST TO UZALE¯NIENIE.
:-) Tu o inny mechanizm chodzi.
A literowki???? Chodzi o w³a¶nie takie reakcje jak twoja.

Ale¿ Ty masz spó¼niony zap³on .
Personal J. napisa/a:
Wys³any: Pon 01 Gru, 2008 12:14 am
dromax napisa³/a:
Tbie to ch³osta by iê przyda³a na PRÊGIERZU.
Ostatnio zmieniony przez jobael ro 26 Sie, 2009 23:11, w caoci zmieniany 1 raz  
 
 
Wywietl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie moesz pisa nowych tematw
Nie moesz odpowiada w tematach
Nie moesz zmienia swoich postw
Nie moesz usuwa swoich postw
Nie moesz gosowa w ankietach
Nie moesz zacza plikw na tym forum
Moesz ciga zaczniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0,17 sekundy. Zapyta do SQL: 9