To jest tylko wersja do druku, aby zobaczy pen wersj tematu, kliknij TUTAJ
FORUM PORTALU ALKOHOLIZM.AKCJASOS.PL
warto rozmawiac...

Uzale¿nienie od alkoholu- alkoholizm - Zyski i korzy¶ci , jakie mam nie pij±c....

Rufio - Czw 05 Gru, 2013 11:28

Minê³y kolejne dwa m-ce - powoli mo¿e nie do koñca spokojnie ale do przodu .
Z nowo¶ci - zamykam dzia³alno¶æ nie przynosi profitów przeciwnie zaczynaj± siê straty - przeszed³em na etat w firmie z która wspó³pracowa³em - straci³em na zarobku ale zyska³em pewno¶æ co miesiêcznego wynagrodzenia i mam spokój z ZUS-em no muszê jeszcze posp³acaæ zad³u¿enia ale dobre to , ¿e ju¿ nie bêdzie ros³o .Dalej robimy z starszym synem jego mieszkanie Chcia³ siê ju¿ przeprowadziæ na ¶wiêta ale nie damy rady - co jaki¶ czas wyskakuj± jakie¶ "niespodzianki" - m³odszy syn jest w Anglii i przyje¿d¿a na ¶wiêta ( jest tam od roku ) w naszym kraju nie potrzeba m³odych wykszta³conych :-/ Czyli jak mówi³ ¶p.Mazowiecki " alleluja i do przodu ".


prsk :-D

Anonymous - Czw 05 Gru, 2013 11:57

Równie¿ kiedy¶ zamknê³am w³asn± firmê z podobnych powodów. Uwa¿am, ¿e by³a to bardzo dobra i rozs±dna decyzja. By³ czas, kiedy dzia³alno¶æ przynosi³a zyski, pó¼niej rynek zmieni³ siê, zape³ni³ i trzeba by³o do tego podej¶æ odpowiedzialnie.
Pozdrawiam.

Adalbert - Czw 05 Gru, 2013 12:35

Czyli zyska³e¶ stabilizacjê, a to daje tak potrzebne poczucie bezpieczeñstwa.

Pozdrawiam :-)

Anonymous - Czw 05 Gru, 2013 13:33

Witaj "Rufio" :)
Jeste¶ ju¿ nie¼le zaprawiony w bojach, wiêc sobie poradzisz i wkrótce to wszystko stanie siê z³ym wspomnieniem.
Obieca³e¶, ¿e popiszesz tu z nami ;-) i co...?

martah - Pi 06 Gru, 2013 21:35

Co zyska³am odk±d nie pijê?

1. SPOKÓJ. Podczas picia nie umia³am siê kontrolowaæ i je¼dzi³am autem w stanie skrajnego opojenia. Nastêpnego dnia umiera³±m ze strachu my¶l±c "Czy kogo¶ potr±ci³±m?. Katowa³am siê poczuciem winy... my¶la³am o sobie jak o wraku i osobie niezas³uguj±cej na mio¶æ..
Teraz ¿yjê NORMALNIE, podczas terapii odwali³±mkawa³ pracy i widze rezultaty

2. ROZWÓJ W PRACY dopiero odk±d nie pijê jestem w stanie zaanga¿owaæ siê w obowi±zki i wypracowywaæ kolejne awansy

3. PRAWDZIW¡ I SZCZER¡ RELACJÊ Podczas picia moje zwi±zki by³y toksyczne, nie umia³am mówiæ o tym co mnie boli, co mi nie pasuje. obecne jestem z mê¿czyzna z którym naprawde ROZMAWIAM i któremu nie bojê siê powiedzieæ o moich smutkach ale te¿ oczekiwaniach wzglêdem niego

4. ZDROWIE zaczynam dbaæ o siebie, podczas picia by³am wykoñczona, chuda i szara. Nabieram teraz kolorów i chodzê do lekarzy - mam anemiê której objawy wcze¶nej lekcewa¿y³am

5. SI£A i PEWNO¦Æ SIEBIE z ka¿dym trze¼wym rokiem - z ka¿dym rokiem terapii nabieram coraz wiêcej mocy i wiary w siebie. To pozwala mi ¿yæ na codzieñ pewnie, zdecydowanie i odwa¿nie, podczas picia by³±m chodz±cym k³êbkiem nerwów i strachu

6. CZYSTE MIESZKANIE:) podczas picia mia³±m wiecznie obsikane ³ó¿ko, poplamion± wymiocinami kanapê i syf na pod³odze, by³o mi obojêtne ze zapuszczam moje nowe mieszkanie. Co chwila pra³am te kanape, zmienialam prze¶cierad³a ale czu³±m ze wszystko a¿ sie "lepi" teraz po ma³ym przemeblowaniu czujê siê w mieszkaniu bezpiecznie i mam poczucie ze jest ¶wie¿e i czyste:)

7. POZNA£AM SIEBIE - Chodzê na terpapiê co tydzien od kilku lat i bardzo mocno koncentrujê siê na pracy nad sob± i rozwoju duchowym. Za³o¿ylam bloga, czytam mnóstwo ksi±¿ek i fascynujê siê SOB¡:) rozpoznajê u siebie momenty zw±tpienia, stany lêkowe albo g³ód i umiem sobie z nimi radziæ. Zauwa¿am te¿ kiedy starym zwyczajem nie wierzê w siebie albo popadam w zazdro¶æ - wtedy mogê siê sama sprowadziæ na dobr± drogê:) Cz³owiek to niesamowite stworzenie - a nauka siebie mo¿e byæ niesamowit± podró¿±:) Nadal mam sporo do wypracowania ale dotychczasowe sukcesy bardzo mnie mpobilizuj± do dalszego wysi³ku:)

Rufio - Wto 31 Gru, 2013 15:50

Rok siê koñczy - kolejny zwyk³y , codzienny z³o¿ony z trze¼wych , zwariowanych , smutnych ,weso³ych dni . Przyjemno¶ci i takich innych te¿ .

prsk :-D

jerry - Wto 31 Gru, 2013 16:59

Prsk ;)
Rufio - ro 01 Sty, 2014 14:33

Jaka w sumie jest ró¿nica pomiêdzy wczorajszym dniem a dzisiejszym oprócz imienia dnia tygodnia ? I cyfry - ostatniej cyfry w roku ? Pesymista powie - cholera jestem starszy ,
optymista - nowy rok , nowe nadzieje bêdê lepszy a przynajmniej inny -
Realista - nic nie zmienia bo przecie¿ w ci±gu jednej nocy co mogê zmieniæ i po co ? Skoro i tak jestem dobry ? W moim przypadku dialektycznie i numerologicznie rozpocz±³em 8 rok bez procentowego ¿ycia i w zwi±zku z tym ?
No co w zwi±zku z tym ? Zm±drzeje , wysublimuje smak i gust ? Jedno jest pewne na pewno ile¶ tam komórek w mózgu zniknie , ile¶ tam synapsów utraci ³±czno¶æ miêdzy sob± znów mi w³osy utrac± kontakt z g³ow± ( jaka¶ tam ilo¶æ ) :-P Oddam haracz do US za ubieg³y rok . Obejrzê ile¶ tam zachodów i wschodów s³oñca- ksiê¿yca , wytworze hektolitry CO2 , zu¿yjê podobna ilo¶æ O . Bêdê z³y , radosny , biedny ( na pewno ) bogaty ( byæ mo¿e ) ;-) bêdê pracowa³ lub nie - mo¿e schudnê a mo¿e przytyje - z tego na te chwilê jedno jest pewne - CHCE TO PRZE¯YÆ NA TRZE¬WO . Tyle .


prsk :-D

konek - Wto 07 Sty, 2014 19:09

1) CZEPIÊ PRZYJEMNO¦Æ Z PRACY CIESZÊ SIÊ Z TEGO, ¯E J¡ MAM :-) i chodzê do niej codziennie. Wcze¶niej przynajmniej dwa razy w miesi±cu nie stawia³em z powodu ci±gu b±d¼ objawów odstawienia
2) Jestem zadbany, wykonujê wszystko co sobie zaplanuje :-)
3) W zasadzie mam pieni±dze, które wydajê na przyjemno¶ci, a nie na alkohol :-) Kiedy¶ przepija³em ca³e wyp³aty, teraz nic nie przepijam :-) :-)
4) Nie mam kaców, nie trzêsê siê, nie ¶mierdzê, nie zdycham w ³ó¿ku, nie mam problemów zwi±zanych z odkrêcaniem tego co nawyprawiam :-)
Z tego chyba jestem zadowolony najbardziej
5) Moje samopoczucie psychiczne i fizyczne jest 1000 razy lepsze

Poza tym wszystko mi siê uk³ada jak nie pijê :-)
I czerpê te¿ przyjemno¶æ z tego, ¿e jakie¶ ciê¿sze sytuacje na trze¼wo :-) Sprawia mi to rado¶æ :-)

Fredrik - Pon 03 Lut, 2014 09:36

Jako ¿e jestem gdzie¶ na pocz±tku "czystej " drogi rozpisywaæ siê nie bêdê najwy¿ej za jaki¶ czas mam nadziejê dorzucê kilka s³ów.
Wiêc co ja zyska³em nie pij±c ?
Czujê ¿e MOC znów jest ze mn±...
Jeden z najlepszych w±tków na tym forum idealny dla tych co maj± chwile zw±tpienia...

Sebanitka - Pon 03 Lut, 2014 22:34

Rufio :) wpad³am siê przywitaæ dzisiaj drugi raz :) mi³o by³o Ciê us³yszeæ :)

ciep³o pozdrawiam :)

Rufio - Pon 03 Lis, 2014 15:01

Witam druhny i druhów i tych weteranów i nowo zaczêtych .Znalezionych i zgubionych .Nie mia³em pojêcia , ¿e a¿ tyle czasu minê³o od mojej tu wizyty . Parê dni temu minê³o mi 8 lat jak nie u¿ywam (¿adne chwalenie tylko informacja ) a mo¿e jednak siê chwalê ? :-D
No w sumie to temat o zyskach z nie picia lub w³a¶ciwie ¿ycia w trze¼wo¶ci .W³a¶ciwie jak to brzmi ? ¯ycie w trze¼wo¶ci to jakby powiedzieæ , ¿e ¿yje w Matrixie lub w ¶wiecie równoleg³ym . No z moja nie obecno¶ci± to tak nie do koñca bo zagl±da³em tu - nie zalogowany - niektóre tematu ¶ledzi³em dok³adnie ( Agadi ) inne po ³ebkach No to parê s³ów przypomnienia dla niektórych a news informacyjny dla tych co pierwszy raz mnie tu widz± .
Nadal mieszkam gdzie mieszka³em , z t± sam± ¿on± i kotem , wykonuje dalej swa pracê w niezmienionej formie tylko w zmienionej formie p³atno¶ci :570: Starszy syn wyprowadzi³ siê , m³odszy lada moment . Kot nie zamiaru siê wynosiæ , ¿ony wyprowadzka raczej nie wskazana :lol: Co siê mia³o spieprzyæ to siê spieprzy³o , co naprawiæ - naprawi³o a reszta ci±gnie siê " jak makaron ".Hormony ju¿ nie buzuj± jak kiedy¶ , g³upie my¶li od czasu do czasu pokazuj± siê w g³owie i chc± dokazywaæ - ale w tym 'wieku" :-P ju¿ nie wszystkiemu damy/je rade - a w³a¶ciwie damy/je tylko ju¿ nie tak szybko . Je¿eli chodzi o alkohol i te inne wokó³ niego traktuje to jak obecno¶æ te¶ciowej .Jest no bo co ? Jest ¿ona to i jest te¶ciowa :roll: .Zdrowie po japoñsku , waga z lekk± przewaga nadwagi , jednym s³owem same korzy¶ci a o zyskach to pogadamy na emeryturze . ;-)

prsk

jerry - Pon 03 Lis, 2014 15:12

Wszelki duch :!: Sie masz Rufio :)
Rufio - Pon 03 Lis, 2014 15:28

Siemka Jerry a duch we mnie Wielki i Wieczny aczkolwiek ze zmiennym jak w Lotto .


prsk

Sebanitka - Pon 03 Lis, 2014 19:41

Rufio napisa/a:
Parê dni temu minê³o mi 8 lat jak nie u¿ywam (¿adne chwalenie tylko informacja ) a mo¿e jednak siê chwalê ?


hehehe :) gratulujê :) da siê? DA! :) :) :) :)

endriu - ro 05 Lis, 2014 17:10

gratulacje Rufio :-D
Anonymous - ro 03 Gru, 2014 17:11

Rufio napisa/a:
Parê dni temu minê³o mi 8 lat jak nie u¿ywam (¿adne chwalenie tylko informacja ) a mo¿e jednak siê chwalê ?

Jak mog³am tego nie zauwa¿yæ ? :oops:

Rufio, serdeczne gratulacje :)

Anonymous - Czw 04 Gru, 2014 08:57

jobael napisa/a:
Rufio napisa/a:
Parê dni temu minê³o mi 8 lat jak nie u¿ywam (¿adne chwalenie tylko informacja ) a mo¿e jednak siê chwalê ?


Gratulacje siê nale¿± :-) . Osiem lat bez alko to nie w kij dmucha³ :!: . A chwaliæ siê jest czym i nawet trzeba i to tak ¿eby wszyscy kombinatorzy (tacy jak ja) s³yszeli.
Pozdrawiam i ¿yczê kolejnych okazji do chwalenia :-)

StefanAA - Czw 04 Gru, 2014 09:01

jak siê to mówi Rufio? Spó¼nione ale szczere , z naciskiem na szczere gratulacje i Pogody Ducha zyczê na dzisiaj i na zawsze. :-)
Agadi - Czw 04 Gru, 2014 13:09

:oops: Co tu du¿o mówiæ... jako¶ umknê³o mi... :oops:
Niemniej jednak SZCZERZE GRATULUJÊ i naprawdê podziwiam . Naprawdê.Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group